Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57721
Title: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần Đức Hạnh Marphavet
Authors: Trần, Tuấn Anh
Keywords: Kế toán quản trị
Kế toán quản trị chi phí
Yêu cầu hoàn thiện
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 03 .- Tr.34-35
Abstract: Kế toán quản trị chi phí được coi là công cụ quản lý hữu hiệu, trong điều kiện nền kinh tế thị trường và sự hội nhập kinh tế của Việt Nam. Thực tế hiện nay, Công ty cổ phần Đức Hạnh Marphavet gặp nhiều khó khăn trong việc vận dụng, xử lý và cung cấp thông tin chi phí, do đó làm giảm khả năng cạnh tranh của Công ty. Bài viết tập trung phân tích các yêu cầu cần thiết, để Công ty tiến hành hoàn thiện kế toán quản trị chi phí, làm cơ sở đưa ra các giải pháp phù hợp và hiệu quả.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57721
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.34.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.