Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57827
Title: Vấn đề xã hội hóa trọng hoạt động âm nhạc tại Việt Nam
Authors: Lê, Văn Toàn
Keywords: Vấn đề xã hội hóa trọng
Hoạt động âm nhạc tại Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 02 .- Tr.64-70
Abstract: Từ khi có Nghị quyết TW 5 khóa VIII của Đảng đến nay, các hoạt động văn học, nghệ thuật ở nước ta nói chung, nghệ thuật âm nhạc Việt Nam nói riêng đã có nhiều chuyển biến theo hướng phát triển tích cực. Các kết quả hoạt động được phản ánh ở hầu khắp các lĩnh vực giáo dục đào tạo, biểu diễn, nghiên cứu phê bình, xuất bản và sáng tạo âm nhạc trên nhiều cấp độ, chất lượng khác nhau, ở nhiều địa phưomg trong cả nước. Cùng với mô hình hoạt động văn học, nghệ thuật được Nhà nước đầu tư kinh phí thì thực tế cũng cho thấy, nhiều hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực âm nhạc thời gian qua đã có những biểu hiện tích cực, có tác động thúc đẩy phát triển văn hóa, nghệ thuật theo hướng đa diện trong sự thống nhất, hội nhập.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57827
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.253.163


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.