Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58074
Title: Tác động của tự do hóa thương mại đến đầu tư trực tiếp nước ngoài ở các nước Đông và Trung Âu giai đoạn 1993-2003
Authors: Hoàng, Xuân Trung
Keywords: Các nước Đông và Trung Âu
Tự do hóa thương mại
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 04 .- Tr.39-47
Abstract: Bài viết này phân tích quá trình chuyển đổi của các nước Đông và Trung Âu, đồng thời xem xét quá trình hội nhập của các nước này. Nghiên cứu cũng phân tích tác động của tự do hóa thương mại đến dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài và ảnh hưởng của quá trình tự do hóa đến việc làm. Kết quả nghiên cứu cho thấy quá trình tự do hóa thương mại đã thúc đẩy nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và làm tăng việc làm ở các nước Đông và Trung Âu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58074
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.17 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.