Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58142
Title: Hiện trạng quản lý chất thải rắn công nghiệp tại Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) và đề Xuất giải pháp quản lý phù hợp
Authors: Phạm, Minh Đức
Hoàng, Anh Huy
Vũ, Văn Doanh
Keywords: Quản lý chất thải rắn công nghiệp
Khu công nghiệp Thăng Long
Giải pháp quản lý phù hợp
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường;Số 10(360) .- Tr.17-20
Abstract: Khu công nghiệp Thăng Long là một trong những mô hình KCN tập trung đầu tiên tại Việt Nam, được quy hoạch và xây dựng vào cuối Thế kỷ 20. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành điều tra khảo sát kết hợp với xử lý số liệu nhằm đánh giá được hiện trạng phát sinh, thành phần tích chất, hiện trạng thu gom, xử lý chất thải rắn công nghiệp bao gồm chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quán lý chất thải rắn tại khu công nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58142
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.41 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.