Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58149
Title: Chênh lệch phát triển giữa các nước Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng
Authors: Nguyễn, Hồng Nhung
Keywords: Chênh lệch phát triển
Tiểu vùng sông Mê Kông
Hội nhập kinh tế khu vực
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 05 .- Tr.37-51
Abstract: Trong nhiều năm qua, các nước Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS) luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc giảm chênh lệch phát triển giữa các quốc gia, bởi họ đã nhận thức rất rõ tầm quan trọng của nó đối với việc đảm bảo phát triển công bằng và bền vững, cũng như tranh thủ các cơ hội từ quá trình hội nhập. Bài viết này tập trung đánh giá thực trạng chênh lệch phát triển giữa các nước GMS kể từ năm 2002, khi các nước này thực hiện Khung khổ Chiến lược lần thứ nhất 2002-2012 (SF I 2002-2012) cho đến nay thông qua cách tiếp cận 4-1: thu nhập (Income) cơ sở hạ tầng (Inữastructure), liên kết (Integration) và thể chế (ĩnstitutions), đồng thời đề cập đến các hoạt động hội nhập trong ASEAN và GMS nhằm giảm chênh lệch phát triển giữa các nước GMS.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58149
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.47 MBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.