Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58169
Title: Thực trạng cơ cấu lao động và chuyển đổi nghề ở một xã vùng ven đô Hà Nội trong quá trình đô thị hóa
Authors: Phan, Đức Nam
Lương, Ngọc Thúy
Keywords: Lao động
Cơ cấu lao động
Ven đô
Đô thị hóa
Đường Lâm
Sơn Tây
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xã hội học;Số 04 .- Tr.45-56
Abstract: Dựa trên dữ liệu khảo sát tại xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội trong khuôn khổ đề tài cấp Cơ sở do nhóm tác giả thực hiện năm 2018, bài viết tìm hiểu thực trạng và sự biến đổi cơ cấu lao động vùng ven đô Hà Nội trong quá trình đô thị hóa. Kết quả cho thấy, đã có sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo xu hướng giảm tỷ trọng lao động nông nghiệp và tăng tỷ trọng lao động công nghiệp, dịch vụ, nhưng quá trình này còn khá chậm và thiếu bền vững. Người lao động chưa có những chuẩn bị tích cực cho việc chuyển đổi nghề nghiệp, đặt biệt là thiếu hụt kiến thức, kinh nghiệm và thông tin. Điều này đòi hỏi cần phải tập trung nâng cao chất lượng nguồn lực lao động; phát triển ngành nghề truyền thống; có các chính sách hiệu quả về nông nghiệp và nông thôn như khuyến khích các doanh nghiệp nông thôn phát triểu gắn với quá trình đô thị hóa; cải cách chính sách trong thị trường đất đai và tín dụng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58169
ISSN: 2615-9163
Appears in Collections:Xã hội học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.6.58


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.