Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58197
Title: Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam - Thực trạng và những vấn đề đặt ra
Authors: Lê, Quốc Hội
Trương, Như Hiếu
Vũ, Mạnh Linh
Keywords: Doanh nghiệp FDI
Điều tra doanh nghiệp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 263 .- Tr.13-24
Abstract: Bài viết phân tích tình hình hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) dựa trên số liệu điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê. Nghiên cứu chỉ ra rằng khu vực doanh nghiệp FDI tăng nhanh về số lượng và đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm. Tuy nhiên vai trò này có xu hướng giảm do sự chuyển dịch sang mô hình sản xuất sử dụng ít lao động của các doanh nghiệp FDI. Bên cạnh các thành tựu, hoạt động của khu vực doanh nghiệp FDI còn tồn tại một số hạn chế như tỉ lệ doanh nghiệp báo cáo lãi còn thấp, các chỉ tiêu tài chính không có nhiều cải thiện qua các năm, trình độ công nghệ thấp, có dấu hiệu bất thường trong các dự án có vốn từ các quốc đảo, vùng lãnh thổ nhỏ vào Việt Nam. Từ đó nghiên cứu đưa ra một số khuyến nghị về chiến lược phát triển khu vực FDI trong giai đoạn mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58197
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.