Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58213
Title: Ảnh hưởng của một số nhân tố đến ý định ứng dụng công nghệ nông nghiệp mới của các hộ nông dân Việt Nam
Authors: Trương, Đình Chiến
Nguyễn, Đình Toàn
Keywords: Thị trường tiêu thụ
Lợi ích
Khả năng ứng dụng
Niềm tin
Ý định ứng dụng công nghệ nông nghiệp
Điều kiện tài chính
Truyền thống
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 263 .- Tr.43-52
Abstract: Bài báo đã sử dụng dữ liệu khảo sát từ 273 hộ nông dân trồng cây ăn quả ở 23 tỉnh để đánh giá tác động của một số nhân tố đến ý định ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp của người nông dân Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đã xác định và đo lường được một số nhân tố có tác động tích cực thúc đẩy và một số nhân tố có tác động tiêu cực cản trở ý định ứng dụng công nghệ mới của người nông dân. Các phát hiện này là cơ sở để khuyến nghị chính sách và giải pháp thúc đẩy người nông dân Việt Nam ứng dụng công nghệ mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58213
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.99 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.203.87


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.