Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58222
Title: Về năng lực quản lý của điều dưỡng Trưởng khoa với kết quả chăm sóc người bệnh tại một số bệnh viện trung ương trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Authors: Nguyễn, Văn Uy
Nguyễn, Thị Ngọc Huyền
Keywords: Bệnh viện Trung ương
Hà Nội
Năng lực quản lý
Điều dưỡng trưởng khoa
Kết quả chăm sóc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 263 .- Tr.74-84
Abstract: Trên cơ sở mô hình hồi quy tuyến tính phân tích mối quan hệ giữa năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa với kết quả chăm sóc người bệnh thông qua một số chỉ tiêu như tỷ lệ trượt ngã, tỷ lệ loét tỳ đè, lỗi dùng thuốc và tỷ lệ hài lòng của người bệnh, bài viết chỉ ra việc nâng cao năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa với kết quả chăm sóc một mặt, đòi hỏi bản thân Sự nỗ lực cố gắng của các điều dưỡng trưởng khoa. Mặt khác, các bệnh viện cần phải xây dựng khung năng lực quản lý và thực hiện đánh giá điều dưỡng trưởng khoa theo khung năng lực đó, tăng cường đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao động lực làm việc cho điều dưỡng trưởng khoa và xây dựng văn hóa bệnh viện theo khung năng lực.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58222
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.94 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.203.87


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.