Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58244
Title: Sự khác biệt về nhân tố tác động đến cơ cấu vốn của các công ty cổ phần niêm yết và chưa niêm yết tại Việt Nam
Authors: Lương, Thị Thúy Diễm
Lê, Trần Hạnh Phương
Trần, Thu Vân
Keywords: Cơ cấu vốn
Công ty niêm yết
Công ty cổ phần
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 05(212) .- Tr.52-56
Abstract: Nghiên cứu điều tra các nhân tố tác động đến cơ cấu vốn (CS) của các CTCP tại Việt Nam - sự khác biệt giữa công ty cổ phần niêm yết và công ty cổ phần chưa niêm yết. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ báo cáo tài chính và báo cáo thường niên của 50 công ty cổ phần niêm yết và 50 công ty cổ phần chưa niêm yết, từ năm 2015 đến năm 2019.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58244
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.241.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.