Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58371
Title: Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Authors: Phạm, Tuấn Đạt
Keywords: Mở rộng đối tượng
Tham gia bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 01 .- Tr.62-64
Abstract: Năm 2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), góp phần giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, bảo đảm thu nhập và các dịch vụ xã hội cho người dân; trong đó, chú trọng mở rộng, tăng nhanh và bền vững đối tượng tham gia, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58371
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.02 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.