Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58387
Title: Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội và công tác chính trị, tư tưởng
Authors: Nguyễn, Xuân Thắng
Keywords: Đảng cộng sản Việt Nam
Lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội
Công tác chính trị
Tư tưởng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 02 .- Tr.3-7
Abstract: Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định giương cao ngọn cờ “độc lập dân tộc gắn liên với chủ nghĩa xã hội”. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, khát vọng về một đất nước Việt Nam “độc lập - tự do - hạnh phúc”, Đảng cộng sản Việt Nam hiệu triệu khơi dậy lòng yêu nước của lớp lớp người Việt Nam vùng lên lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân; chiến đấu, lao động và học tập quên mình; không quản ngại gian khổ, hy sinh, giành thắng lợi vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong cuộc chiến đấu kiên cường báo vệ Tổ quốc và trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58387
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.04 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.26.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.