Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58469
Title: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp hiện nay
Authors: Phạm, Nguyệt Thương
Ngô, Thị Thương Huyền
Nguyễn, Thị Kim Dung
Keywords: Nguồn nhân lực
Doanh nghiệp
Hiệu quả
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 590 .- Tr.77-78
Abstract: Hiện nay, nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, mở rộng quan hệ đối ngoại hợp tác với các nước trên thế giới. Đây vừa là thời cơ, vận hội cho nước ta, vừa là những nguy cơ, thách thức yêu cầu phải tạo ra được nguồn nhân lực chất lượng cao đề đáp ứng với thực tiễn. Bài viết tập trung nghiên cứu làm rõ nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam, tác giả đề xuất một số biện pháp để bảo đảm cho nguồn nhân lực chất lượng cao - yếu tố then chốt để phát triển kinh tế - xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58469
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
619.88 kBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.