Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58646
Title: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông theo chuẩn hiệu trưởng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
Authors: Phạm, Minh Giản
Nguyễn, Thị Tuyết Hạnh
Keywords: Phát triển
Đội ngũ
Cán bộ quản lý
Trung học phổ thông
Chuẩn hiệu trưởng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 37 .- Tr.3-9
Abstract: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông, đặc biệt trong xu thế đổi mới giáo dục hiện nay là một việc làm có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển của nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Bài viết trình bày yêu cầu phát triển đội ngũ về số lượng, cơ cấu, đặc biệt là chất lượng theo chuẩn phẩm chất và năng lực của người hiệu trưởng thông qua việc quy hoạch, tuyển chọn, bổ nhiệm, bồi dưỡng, cải thiện môi trường, tạo động lực thu hút và kiểm tra, đánh giá đội ngũ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58646
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.