Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58679
Title: Bảo đảm pháp lý quyền con người trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Authors: Nguyễn, Quang Thành
Keywords: Quyền con người
Nhà nước pháp quyền
Đảm bảo pháp lý
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 37 .- Tr.112-120
Abstract: Bài viết tập trung phân tích một số vấn đề có liên quan đến quyền con người, bảo đảm pháp lý quyền con người cũng như xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, chỉ ra được mối liên hệ trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền và đảm bảo pháp lý cho việc thực hiện quyền con người, đồng thời đề xuất một số kiến nghị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58679
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.37 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.203.87


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.