Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58759
Title: Tính vị chủng trong tiêu dùng và những yếu tố tác động tới ý đỊnh tiêu dùng hàng nội
Authors: Nguyễn, Bảo Ngọc
Keywords: Tính vị chủng trong tiêu dùng
Sự thù hằn dân tộc
Chủ nghĩa yêu nước
Chủ nghĩa vật chất
Lý thuyết hành vi hợp lý (TPB)
Y định tiêu dùng hàng nội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 04 .- Tr.52--55
Abstract: Tính vị chủng trong tiêu dùng không còn là một chủ đề mới mẻ. Tuy nhiên, trong bối cảnh đang phát triển như Việt Nam, việc tham gia vào các tổ chức quốc tế dẫn tới việc sản phẩm ngoại nhập tràn vào Việt Nam. Với mục tiêu nghiên cứu về tính vị chủng và các yếu tố tác động tới ý định tiêu dùng hàng nộì tại Việt Nam, Ở pha 1, tác giả đề xuất khung nghiên cứu bao gồm: tính vị chủng Trong tiêu dùng, chủ nghĩa vật chất, lý thuyết hành vi có kế hoạch có tác động tới ý định tiêu dùng hàng nội tại Việt Nam với phương pháp nghiên cứu (dự kiến) là định lượng. Pha 2 dự kiến trình bày các yếu tố tác động tới ý định tiêu dùng hàng nội với kết quả phân tích hồi quy và hệ số tương quan.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58759
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.89 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.