Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58811
Title: Đặc điểm của đất tại các khu vực có loại thực vật ngoại lai xâm hại ở khu bao tồn thiên nhiên Bà Nà - núi Chúa, thành phố Đà Nẵng
Authors: Phạm, Thị Kim Thoa
Nguyễn, Ngân Hà
Hoàng, Ngọc Ân
Nguyễn, Thị Thu Hằng
Vũ, Thị Bích Hậu
Keywords: Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa
Rừng đặc dụng
Thực vật ngoai lai xâm hại
Tính chất đất
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 02 .- Tr.115-121
Abstract: Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát một số tính chất lý, hóa học cơ bản của đất dưới các sinh cảnh sống của một số loài thực vật ngoại lai xâm hại điển hình ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa, thành phố Đà Nẵng. Các kết quả phân tích cho thấy, đất ở khu vực nghiên cứu có phản ứng rất chua (pHKCL 3,84 - 4,52), tỉ trọng thể rắn của đất tương đối cao (2,31 - 2,62 g/cm³), thành phần cơ giới của đất từ thịt pha cát đến sét trung bình, dung tích hấp phụ cation CEC và hàm lượng Ca²⁺, Mg²⁺ trao đổi đều rất thấp, hàm lượng chất hữu cơ nằm trong khoảng từ trung bình đến khá (2,28 - 3,41%), đất có hàm lượng nitơ tổng số rất nghèo (0,047 - 0,065%), hàm lượng nitơ dễ tiêu đạt được mức giàu (15,53 - 31,26 mg/100 g đất), hàm lượng photpho tổng số từ nghèo đến trung bình (0,037 - 0,062%), hàm lượng photpho dễ tiêu ở mức rất nghèo (1,07 - 2,07 mg/100 g đất), hàm lượng kali tổng số ở mức nghèo (0,048 - 0,109%), hàm lượng kali dễ tiêu từ rất nghèo đến nghèo (3,08 - 5,62 mg/100 g đất). Dù cho đất ở khu vực nghiên cứu đều nghèo dinh dưỡng và có một số hạn chế, nhưng trên đất này các loài thực vật ngoại lai xâm hại vẫn sinh trưởng, phát triển và thích nghi tốt, chúng còn có độ che phủ khá cao. Điều này góp phần cảnh báo nguy cơ xâm hại trên diện rộng của những loài thực vật ngoại lai trong các điều kiện dinh dưỡng đất khác nhau ở khu vục nghiên cứu, chúng có thể cạnh tranh và đe dọa môi trường sống của những loài thực vật bản địa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58811
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.