Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58877
Title: Mô hình xã hội hóa đầu tư xây dựng hồ đập nhỏ vùng miền núi phía Bắc
Authors: Trần, Chí Trung
Trần, Mạnh Trường
Nguyễn, Văn Kiên
Keywords: Xã hội hóa
Hồ đập nhỏ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 03+04 .- Tr.188-193
Abstract: Thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng hồ đập nhỏ sẽ huy động các thành phần kinh tế, nhất là doanh nghiệp, người dân tham gia đầu tư, tận dụng được các nguồn lực xã hội, giảm sức ép đầu tư công lên ngân sách nhà nước. Qua phân tích cơ sở khoa học và thực tiễn, dã đề xuất 3 mô hình xã hội hóa đầu tư xây dựng hồ đập nhỏ cho vùng miền núi phía Bắc là: (1) Mô hình cộng đồng đầu tư xây dựng ao hồ nhỏ; (2) Mô hình doanh nghiệp đầu tư xây dựng hồ đập nhỏ và (3) Mô hình Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng tham gia đóng góp xây dựng hồ đập nhỏ. Triển khai áp dụng các mô hình xã hội hóa này là giải pháp quan trọng để phát triển hồ đập nhỏ phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58877
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.