Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58888
Title: Tác động của xâm nhập mặn đến hiệu quả kinh tế của các mô hình canh tác tại huyênn An Biên, tỉnh Kiên Giang
Authors: Lê, Văn Dũng
Nguyễn, Hồ Lệ Huỳnh
Võ, Thị Gương
Keywords: Hệ thống canh tác
Hiệu quả kinh tế
Xâm nhập mặn
Lợi nhuận
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 03+04 .- Tr.267-272
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện tại thị trấn Thứ Ba và xã Nam Thái A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang nhằm phân tích hiệu quả kinh tế và các yếu tố ảnh hưởng đến các mô hình canh tác. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho nông dân vùng bị xâm nhập mặn. Kết quả phân tích hiệu quả kinh tế cho thấy mô hình tôm - cua -màu đạt lợi nhuận cao nhất, kế đến là mô hình chuyên tôm và tôm - lúa và cuối cùng là hai vụ lúa. Phân tích hồi quy đa biến cho thấy bốn yếu tố là chi phí sản xuất, diện tích canh tác, năng suất và trình độ kiến thức nông nghiệp đều ảnh hưởng đến thu nhập của người dân với hệ số R² từ 0,54 đến 0,86. Trong đó, trình độ kiến thức có thể là yếu tố quan trọng vì yếu tố này tác động đến chi phí sản xuất và năng suất, ảnh hưởng đến thu nhập của người dân. Phân tích SWOT cho thấy tác động của xâm nhập mặn có những khó khăn thách thức, nhưng xâm nhập mặn có tác động tích cực trong chuyển đổi mô hình canh tác đạt hiệu quả kinh tế cao so với mô hình canh tác truyền thống hai vụ lúa. Hiệu quả này càng cao nếu có được chiến lược phát triển, chính sách và giải pháp hỗ trợ, thích nghi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58888
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.42 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.