Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58912
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của vi khuẩn Lactabacmus đến sự tổng hợp gen Meq của virus gây bệnh marek ở gà
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền
Nguyễn, Thị Trung
Phạm, Thị Tâm
Keywords: Lactobacillus
Gen Mcq
Ri
Lương Phượng
Ross 308
Marek
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 05 .- Tr.71-75
Abstract: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá sự ức chế nhân lên của virus Herpes (MDV) gây bệnh Marek ở gà bởi các chủng vi khuẩn Lactobacillus cases B1.3, Lactobacillus acidophilus B1.8. Bằng kỹ thuật real - time PCR xác định được tỷ lệ giảm số bản copy của gen Meq trong các cơ quan có chức năng miễn dịch của 3 lô gà (gà Ri, gà Lương Phượng, gà Ross 308) như lách, túi bursa, ức. Gà thí nghiệm được gây nhiễm với chủng MDV liều 2 x 10 CFU/çon gà, bổ sung chủng vi khuẩn Lactobacillus easel Bl.3, Lactobacillus acidophilus Bl.8 với cùng 1 liều 10 CPU vi khuẩn/con gà, kết quả cho thấy các lô gà được bổ sung tổ hợp hai chủng vi khuẩn Lactobacillus easel B1.3, Lactobacillus acidophilus B 1,8 tỷ lệ giảm số bản copy của gen Meqcao hơn lô gà bổ sung 1 loại vi khuẩn cụ thể: trong lách (gà Ri đạt 93,3 - 93,74%, gà Lương Phượng đạt 99,39 - 99,85%, gà Ross 308 đạt 95,22 - 96,1%), túi Bursa (gà Ri đạt 99,54 - 99,81%, gà Lương Phượng đạt 99,35 - 99,68% và gà Ross 308 đạt 99,2 - 99,42%), ở tuyến ức (gà Ri đạt 99,49 - 99,63%, gà Lương Phượng đạt 99,16■ 99,48% và gà Ross 308 đạt 95,01 - 99,63%). Kết quả nghiên cứu cho thấy, tổ hợp các chủng Lactobacillus easel B 1.3 và Lactobacillus acidophilus B 1.8 có thể được sử dụng để ức chế sự nhân lên của gen Meq gây bệnh Marek ở gà.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58912
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.2.4


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.