Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59037
Title: Phân tích định lượng, định giá dịch vụ cung cấp nước cho sản xuất công nghiệp và hấp thụ các-bon trên đỊa bàn tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế
Authors: Trần, Thu Hà
Hoàng, Việt Anh
Nguyễn, Hoàng Nam
Phạm, Thanh Nam
Keywords: Chi trả dịch vụ môi trường rừng
Cung cấp nước cho sản xuất công nghiệp
Hấp thụ các-bon
Quảng Nam
Thừa Thiên - Huế
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 361 .- Tr.73-80
Abstract: Nghiên cứu "Phân tích định lượng, định giá dịch vụ cung cấp nước cho sản xuất công nghiệp và hấp thụ các-bon trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế” được thực hiện bởi nhóm tư vấn Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng, Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam trong khuôn khổ dự án Trường Sơn Xanh được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Mục đích chính của nghiên cứu này là định lượng và định giá các dịch vụ môi trường, cung cấp thông tin đầu vào cho quá trình xây dựng và đề xuất cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Các hệ sinh thái rừng tại Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế có khả nàng cung cấp lượng nước lớn hơn rất nhiều so với nhu cầu sản xuất công nghiệp trong hiện tại. Cụ thể, lưu lượng nước dành cho sản xuất tại tất cả các lưu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế lên tới 9,75 và 4,02 tỷ m³/năm. Trong khi đó, khả năng hấp thụ các-bon của các hệ sinh thái rừng giai đoạn 2016 - 2020 tại Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế lần lượt là 26,23 và 11,21 triệu tCO₂;. Giá trị kinh tế của dịch vụ điều tiết và duy trì nguồn nước cung cấp cho sản xuất công nghiệp đươc ước tính là 1.056 đồng/rn³ nước được khai thác và giá trị kinh tế của dịch vụ hấp thụ các-bon của rừng tại Quảng Nam là 794.885 đồng/ha/năm và tại Thừa Thiên - Huế là 907.369 đồng/ha/năm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59037
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.02 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.203.87


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.