Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59043
Title: Đánh giá phân bố và ước lượng quần thể loài Voọc chà vá chân nâu (Pygathix nemaeus) ở rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Văn Minh
Nguyễn, Thị Hồng Mai
Keywords: Pygathix nemaeus
Phân bố
Quần thể
Mật độ
Sinh cảnh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 361 .- Tr.108-114
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm bổ sung cơ sở dữ liệu về hiện trạng phân bố và ước lượng quần thể của loài Voọc chà vá chân nâu ở Rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, thành phố Đà Nẵng, Điều tra thực địa theo tuyến đã được tiến hành trên 12 tuyến thuộc 11 tiểu khu của Rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa. Kết quả nghiên cứu bước đầu đã ghi nhận được 11 đàn Voọc chà vá chân nâu hiện có ở các khu vực thuộc Rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa, thành phố Đà Nẵng, với ước lượng quần thể khoảng từ 64 đến 81 cá thể. Ước tính mật độ của loài Voọc chà vá chân nâu hiện có ở Rừng đặc dụng Bà Ná - Núi Chúa là khoảng từ 6,0 đến 7,6 cá thể/1 km². Sinh cảnh sống của loài Voọc chá vá chân nâu ở khu vực Rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa chủ yếu là ở sinh cảnh rừng gỗ núi đất lá rộng thường xanh giàu (TXG) và phân bố ở độ cao trên 250 rn so với mực nước biển. Nghiên cứu đã xác định được 4 mối đe dọa chính ảnh hưởng đến sinh cảnh và loài Voọc chá vá chân nâu ở Rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa gồm: săn bắt, xây dụng đường và các công trình phục vụ du lịch, khai thác lâm sản trái phép, phá rừng làm nướng rẫy và trồng keo. Trong đó săn bắt trái phép là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với loài Voọc chà vá chân nâu ở khu vực nghiên cứu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59043
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.