Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59047
Title: Ứng dụng công nghệ GIS và mô hình chuỗi markov trong đánh giá, dự báo biến động sử dụng đất huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
Authors: Lê, Hùng Chiến
Trần, Thị Thơm
Nguyễn, Thị Hải
Keywords: Công nghệ GIS (Geographie Information System)
Bản đồ biến động sử dụng đất
Chuỗi Markov
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 361 .- Tr.136-144
Abstract: Nội dung bài báo trình bày kết quả ứng dụng công nghệ GIS và mô hình chuỗi Markov trong đánh giá, dự báo biến động sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2015 huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Binh. Dữ liệu đầu vào sử dụng cho nghiên cứu là bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 và năm 2015, sử dụng phần mềm ArcGIS và mô hình chuỗi Markov để đánh giá biến động sử dụng đất và dự báo nhu cầu sử dụng đất cho phát triển kinh tế xã hội các năm tiếp theo, Kết quả nghiên cứu thông qua việc chồng xếp và xây dựng bản đồ biến động đất đai giai đoạn 2010 - 2015 cho thấy có sự biến động giữa các nhóm đất, cụ thể diện tích đất nông nghiệp giảm (từ 14.312,72 ha năm 2010 xuống còn 13.826,62 ha năm 2015), diện tích đất phi nông nghiệp tăng (từ 5.237,45 ha năm 2010 lên 5.730,68 ha năm 2015) và diện tích đất chưa sử dụng giảm từ 54,7 ha xuống còn 47,2 ha trong giai đoạn 2010 - 2015. Đã ứng dụng chuỗi Markov để dự báo xu hướng biến động sử dụng đất giai đoạn 2015 - 2020 kết quả cho thấy đến năm 2020 diện tích dự báo nhu cầu sử dụng của các nhóm đất cụ thể: Nhóm đất nông nghiệp 13.085,54 ha, nhóm đất. phi nông nghiệp 6.478,91 ha, nhóm đất chưa sử dụng 36,33 ha.. Việc xác định dược biến động đất đai trong giai đoạn 2010 - 2015 và dự đoán xu hướng biến động đất đai trong giai đoạn tới có vai trò quan trọng trong việc quy hoạch sử dụng đất hợp lý, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế .xã hội của huyện Đông Hưng trong giai đoạn tiếp theo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59047
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.55.22


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.