Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59115
Title: Hoạt động quản lý nhà nước trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Hoa
Hoàng, Văn Thái
Keywords: Hoạt động quản lý nhà nước
Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 277 .- Tr.91-93
Abstract: Bài viết: Hoạt động quản lý nhà nước trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; những thách thức đối với quản lý nhà nước ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trước cách mạng công nghiệp 4.0.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59115
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.56 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.