Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59124
Title: Một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhân sự nữ
Authors: Nguyễn, Ngọc Phượng
Keywords: Yếu tố ảnh hưởng
Nhân sự nữ
Quản lý nhân sự nữ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 278 .- Tr.27-31
Abstract: Tềm quan trọng của nhân sự nữ trong các hoạt động đã được Đảng và Nhà nước quan tâm ngay từ Cương lĩnh đầu tiên của Đảng (năm 1930) là giải phóng phụ nữ và xóa bỏ những định kiến, bất công đối với phụ nữ Tuy nhiên, tại nhiều nơi, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, các vị trí lãnh đạo, quản lý ở các cấp chưa đạt mục tiêu, mất cân đối và chậm được cải thiện. Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung vào luận giải sự tác động của nhóm yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nhân sự nữ và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhân sự nữ trong các cơ quan nhà nước ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59124
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.63 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.