Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59131
Title: Tạp chí lịch sử Đảng với chuyên mục "Sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh" "Nhân vật - Sự kiện"
Authors: Phạm, Hồng Chương
Keywords: Tạp chí Lịch sử Đảng
Sự nghiệp và tư tưởng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 6 .- Tr.15-18
Abstract: Bài viết dựa trên cơ sở nghiên cứu những bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo của Đảng và Nhà nước được đăng tải trên Tạp chí Lịch sử Đảng (từ năm 2003 đến năm 2017), trên cơ sở đó đề xuất một số ý kiến nhằm phát huy và nâng cao hơn nữa chất lượng của Tạp chí.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59131
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.81 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.