Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59235
Title: Quan điểm của Đảng về thực hiện công bằng xã hội, phát triển bền vững thời kỳ đổi mới
Authors: Trần, Nguyễn Tuyên
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Phát triển công bằng
Bền vững
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 08 .- Tr.37-41
Abstract: Mục tiêu phát triển công bằng, bền vững¹ là vấn đề ngày càng cấp thiết mang tính toàn cầu, trở thành yêu cầu khách quan của sự phát triển và được các nước trên thế giới đặc biệt quan tâm. Ở Việt Nam, công cuộc đổi mới được Đảng khởi xướng và lãnh đạo từ Đại hội VI (1986) đã mang lại những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, trong đó phải kể đến những thành tựu quan trọng về tăng trưởng kinh tế đi đôi và gắn kết thực hiện công bằng xã hội, phát triển bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59235
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.