Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59254
Title: Phong trào thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới
Authors: Nguyễn, Việt Hùng
Keywords: Thanh niên
Phong trào Đoàn Thanh niên
Công cuộc đổi mới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 08 .- Tr.88-93
Abstract: Trong "Thư gửi các bạn thanh niên", ngày 17-8-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà... Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên"¹. Quán triệt tư tưởng của Người, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn đề cao vị trí, vai trò của thanh niên. Thực tiễn hơn 30 năm đổi mới đã chứng tỏ thanh niên Việt Nam và các phong trào thanh niên thực sự là một nguồn lực quan trọng góp phần tạo nên những thành tựu nổi bật của đất nước trong những năm đổi mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59254
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.18 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.