Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59274
Title: Đồng chí Trường Chinh với quá trình tìm tòi hình thành đường lối đổi mới đất nước (1975-1986)
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà
Keywords: Trường Chinh
Đường lối đổi mới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 09 .- Tr.19-24
Abstract: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, song vai trò của cá nhân kiệt xuất có ý nghĩa quan trọng trong hình thành con đường, sự phát triển của mỗi dân tộc. Chặng đường lịch sử 1975-1986 đã ghi nhận vai trò to lớn của nhiều cá nhân kiệt xuất trong quá trình đổi mới tư duy, tìm tòi, định hình con đường đổi mới toàn diện ở Việt Nam, do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Đồng chí Trường-Chinh với tâm huyết, trí tuệ, bản lĩnh chính trị và tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đảng viên cộng sản, của người đứng đầu trước toàn Đảng, toàn dân, đã có nhiều đóng góp quan trọng, đặt nền móng vững chắc cho công cuộc đổi mới toàn diện ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59274
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.