Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59298
Title: Sự cần thiết phải đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra trong giai đoạn hiện nay
Authors: Trịnh, Văn Toàn
Keywords: Sự cần thiết phải đổi mới công tác đào tạo
Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
Trong giai đoạn hiện nay
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 03 .- Tr.6-8
Abstract: Như vậy, trong giai đoạn hiện nay, dưới sự đổi mới của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, về tổ chức bộ máy nói chung và ngành Thanh tra nói riêng đang tác động mạnh mẽ tới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức ngành Thanh tra phải đủ về số lượng, có chất lượng đáp ứng yêu cầu thực hiện hiệu quả hơn các chức năng, nhiệm vụ về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Vì vậy, đội ngũ công chức ngành Thanh tra cần đáp ứng được các yêu cầu đối với đội ngũ công chức nói chung và yêu cầu tiêu chuẩn của ngành Thanh tra nói riêng, Do đó, việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra trong điều kiện hiện nay là hết sức quan trọng và cấp thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59298
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.93 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.