Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59303
Title: Một số điểm mới về bảo vệ người tố cáo theo Luật tố cáo năm 2018
Authors: Dương, Văn Quý
Keywords: Một số điểm mới về bảo vệ người tố cáo
Theo Luật tố cáo năm 2018
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 03 .- Tr.18-21
Abstract: Bài viết: Thứ nhất, người được bảo vệ; Thứ hai, quyền và nghĩa vụ của người được bảo vệ; Thứ ba, cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ; Thứ tư, trình tự, thủ tục bảo vệ; Thứ năm, các biện pháp bảo vệ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59303
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.