Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59321
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ MyTV trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Authors: Thái, Thị Kim Oanh
Nguyễn, Thị Kim Thoa
Keywords: Khách hàng
Lòng trung thành khách hàng
Dịch vụ MyTV
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 288 .- Tr.93-102
Abstract: Nghiên cứu dựa vào lý thuyết về lòng trung thành của khách hàng, các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng cũng như thực tiễn các mô hình nghiên cứu trước đây có liên quan để đề xuất mô hình nghiên cứu ban đầu về lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ MyTV tại thị trường Nghệ An. Dựa trên phân tích độ tin cậy của thang đo, phân tích nhân tố khám phá, phân tích tương quan và phân tích hồi quy tuyến tính, kết quả nghiên cứu cho thấy giá cả có ảnh hưởng mạnh nhát đến lòng trung thành của khách hàng. Nghiên cứu cũng cho thấy không có sự khác biệt giữa lòng trung thành của khách hàng theo nghề nghiệp, nhưng có sự khác biệt về mức độ trung thành của khách hàng theo thời gian sử dụng dịch vụ. Trên cơ sở kết quả phân tích và kiểm định số liệu điều tra, nghiên cứu đề ra khuyến nghị phù hợp nhằm tăng cường, nâng cao sự tín nhiệm, lòng trung thành cùa khách hàng đối với dịch vụ MyTV tại thị trường Nghệ An trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59321
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.6 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.203.87


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.