Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59331
Title: Vài nét về công tác dân vận của Đảng bộ quân khu 1 từ năm 2008 đến nay
Authors: Nguyễn, Việt Khoa
Keywords: Công tác dân vận
Đảng bộ Quân khu 1
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 09 .- Tr.108-112
Abstract: Công tác dân vận có vai trò hết sức quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân. Đảng khẳng định:" Công tác dân vận thời gian qua đã tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân". Đảng bộ Quân khu 1 là một trong những đơn vị có những sáng tạo trong công tác dân vận trong những năm 2008-2018.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59331
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.