Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5933
Title: Địa vị pháp lý của nhà giáo trong pháp luật Việt Nam hiện hành và định hướng hoàn thiện
Authors: Nguyễn, Văn Vân
Keywords: Luật nhà giáo
Chuẩn nhà giáo
Quyền của nhà giáo
Nghĩa vụ của nhà giáo
Lương nhà giáo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 02 .- Tr.42-50
Abstract: Bài viết phân tích bất cập trong các quy định pháp luật điều chỉnh địa vị pháp lý của nhà giáo, bao gồm: chuẩn nghề nghiệp; chuẩn trình độ được đào tạo; quy trình tuyển dụng, quản lý, đánh giá mức độ hoàn thành công việc, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của nhà giáo. Từ kết quả phân tích thực tiễn pháp luật, tác giả cung cấp các luận cứ để hoàn thiện quy định pháp luật về nhà giáo trong Luật Giáo dục hiện hành và các định hướng để xây dựng Luật về Nhà giáo trong tương lai.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5933
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.71 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.