Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59354
Title: Đoàn kết dân tộc - tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh
Authors: Phạm, Hồng Chương
Nguyễn, Chí Cường
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đoàn kết dân tộc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 10 .- Tr.29-36
Abstract: Vận dụng tư tưởng chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết dân tộc (ĐKDT), từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công trong xây dựng được khối ĐKDT rộng rãi đưa cách mạng nước ta vượt qua mọi thử thách, giành thắng lợi trong cả sự nghiệp giải phóng và phục hưng dân tộc. Bài viết này làm sáng tỏ tư tưởng chính trị đặc sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh-tư tưởng về ĐKDT.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59354
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.