Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59400
Title: Vụ quản lý khoa học học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 40 năm xây dựng và phát triển
Authors: Lê, Văn Lợi
Keywords: Vụ Quản lý Khoa học
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
40 năm xây dựng và phát triển
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 10 .- Tr.103-108
Abstract: Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện, sự phối hợp của các vụ chức năng, viện chuyên ngành, Vụ Quản lý Khoa học (QLKH) đã từng bước trưởng thành và phát triển. Với truyền thống đoàn kết, gắn bó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo và chuyên viên của Vụ QLKH qua các thời kỳ đã luôn luôn chung sức, đồng lòng cùng nhau thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, không ngừng sáng tạo, đổi mới phương pháp, nội dung quản lý, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59400
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.34 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.