Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59408
Title: Đổi mới công tác triển khai quán triệt nghị quyết của Đảng ở Học viện Chính trị khu vực I
Authors: Cung, Thị Ngọc
Keywords: Triển khai
Quán triệt nghị quyết
Học viện Chính trị khu vực I
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 10 .- Tr.112-116
Abstract: Công tác triển khai quán triệt nghị quyết là một trong những mặt công tác chủ yếu, có vị trí quan trọng hàng đầu trong hoạt động lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mục tiêu của công tác triển khai quán triệt nghị quyết là nhằm phổ biến, tuyên truyền Cương lĩnh, đường lối, chính sách, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước. Thực hiện nhiệm vụ trên, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (gọi tắt là Học viện I) đã có nhiều đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức quán triệt nghị quyết đã tạo ra được những hiệu ứng tích cực trong toàn đảng bộ, góp phần nâng cao chất lượng công tác của mỗi cán bộ, đảng viên, học viên của Học viện I.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59408
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.59 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.