Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59426
Title: Vai trò của đạo đức cách mạng đối với người cán bộ, đảng viên qua tác phẩm "Đạo đức cách mạng"
Authors: Trần, Văn Phòng
Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đạo đức cách mạng
Cán bộ
Đảng viên
Tác phẩm "Đạo đức cách mạng"
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 11 .- Tr.19-23
Abstract: "Đạo đức cách mạng" là tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập nhiều tới đạo đức cách mạng, trong đó có vai trò của đạo đức cách mạng đối với người cán bộ, đảng viên: giúp người cán bộ, đảng viên hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; góp phần đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân; củng cố niềm tin cách mạng, trau dồi lập trường cách mạng, thế giới quan, nhân sinh quan của người cách mạng; giúp người cán bộ, đảng viên trau dồi phẩm chất cách mạng, bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nhân sinh. Để tu dưỡng, trau dồi đạo đức cách mạng có hiệu quả, theo Hồ Chí Minh, cần không ngừng học tập lý luận Mác- Lênin với mục đích và phương pháp học tập đúng đắn; mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng trau dồi, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng trên thực tế, bằng hành động cụ thể, thiết thực.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59426
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.