Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59531
Title: Giá trị của tác phẩm đạo đức cách mạng với đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận của Đảng hiện nay
Authors: Đoàn, Minh Huấn
Keywords: Hồ Chí Minh
Tác phẩm Đạo đức cách mạng
Cán bộ làm công tác lý luận
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 01 .- Tr.13-18
Abstract: Trước những yêu cầu bức thiết của thực tiễn cách mạng và cũng như tiên liệu trước những vấn đề cách mạng xuất phát từ vấn đề đạo đức, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm Đạo đức cách mạng, dưới bút danh Trần Lực, vào tháng 12-1958. Tác phẩm này được in lần đầu tiên trên Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản) và sau đó được Nhà xuất bản Sự thật in thành sách và phát hành ngay trong tháng 12-1958. Theo Người, đạo đức cách mạng là suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng; luôn đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lên trên lợi ích riêng; hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, nhất là đối với đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59531
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.36 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.