Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59540
Title: Đổi mới công tác cán bộ yêu cầu cấp thiết của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay
Authors: Trần, Đình Thắng
Keywords: Đổi mới công tác cán bộ
Đánh giá
Tuyển dụng
Luân chuyển
Quy hoạch
Đào tạo
Bồi dưỡng
Quản lý
Sử dụng cán bộ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 01 .- Tr.51-55
Abstract: Công tác cán bộ luôn là khâu "Then chốt" trong xây dựng đội ngũ cán bộ; quyết định đến năng suất, chất lượng, hiệu quả xây dựng và hoạt động của hệ thống chính trị. Đẩy mạnh đổi mới công tác cán bộ đồng bộ, toàn diện, theo tinh thần cải cách, khách quan, trung thực, nhận diện đúng công tác cán bộ; đánh giá khách quan, đa chiều, toàn diện, lịch sử, chính xác, có tiêu chí cụ thể, rõ ràng; tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, trọng dụng nhân tài phù hợp thực tế; đào tạo, bồi dưỡng thiết thực, hiệu quả; bổ nhiệm, sử dụng đúng người đúng việc, là yêu cầu cấp thiết, đúng đắn của công tác cán bộ trong tình hình hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59540
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.79 MBAdobe PDF
Your IP: 44.223.39.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.