Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59543
Title: "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" Nghệ thuật về phát huy sức mạnh toàn dân tộc
Authors: Nguyễn, Đình Bắc
Keywords: Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
Phát huy sức mạnh toàn dân tộc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 01 .- Tr.69-72
Abstract: Cách đây hơn bảy thập kỷ, trước vận mệnh của dân tộc, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến", kêu gọi toàn dân tộc nhất tề đứng lên, tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc. Năm tháng đã qua đi, nhưng giá trị lịch sử của lời kêu gọi vẫn còn mãi, để lại những bài học quý báu, trong đó có bài học về khơi dậy, quy tụ và phát huy sức mạnh toàn dân. Hiện nay, đất nước đang trong quá trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế, kế thừa, vận dụng và phát huy những bài học lịch sử nhằm huy động sức mạnh toàn dân tộc hết sức có ý nghĩa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59543
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.40.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.