Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59726
Title: Mối quan hệ giữa "đức trị" và "pháp trị" trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Xuân Trung
Keywords: Đức trị
Pháp trị
Kết hợp đức trị và pháp trị
Xây dựng Nhà nước pháp quyền
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận chính trị;Số 01 .- Tr.42-47
Abstract: Tư tưởng Hồ Chí Mình về xây dựng Nhà nước pháp quyền là sự kế thừa truyền thống văn hóa dân tộc và những kinh nghiệm xây dựng, quản lý nhà nước của ông cha ta, là kết quả của sự trải nghiệm, nghiên cứu, khảo sát nhiều cuộc cách mạng trên thế giới. Đồng thời, Người đã vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về nhà nước kiểu mới vào điều kiện nước ta. Một trong những điểm đặc sắc nổi bật trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền là ở chỗ Người đã kết hợp nhuần nhuyễn và thành công mối quan hệ giữa “đức trị” và “pháp trị”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59726
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.14 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.110.128


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.