Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59818
Title: Quan điểm của Đảng về tôn giáo trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)
Authors: Nguyễn, Thị Như
Keywords: Quan điểm của Đảng
Tôn giáo
Đoàn kết lương giáo
Kháng chiến chống thực dân Pháp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 05 .- Tr.87-91
Abstract: Thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam ở giai đoạn 1945 - 1954 có đóng góp quan trọng từ phương diện Đảng lãnh đạo công tác tôn giáo, tạo sức mạnh đoàn kết chiến thắng kẻ thù. Chủ trương đúng đắn về đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương - giáo, cùng sự nhất quán trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đã giúp cho đồng bào có đạo giữ vững niềm tin vào sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo, thực hiện lương-giáo đoàn kết; tham gia tích cực vào phong trào kháng chiến, kiến quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59818
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.23 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.