Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59839
Title: Nghiên cứu, ứng dụng khoa hoc - công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững
Authors: Lê, Thị Hương
Keywords: Nghiên cứu
Ứng dụng khoa học - công nghệ
Phát triển nông nghiệp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận chính trị;Số 03 .- Tr.77-84
Abstract: Với quan điểm coi khoa học - công nghệ (KHCN) là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực thúc đẩy quá trình CNH, HĐH đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra nhiều chủ trương chính sách để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KHCN nói chung nhất là KHCN trong nông nghiệp. Điều đó đã góp phần tạo ra những thành tựu nổi bật trong phát triển nông nghiệp trên nhiều mặt như trồng trọt, chăn nuôi, thú y, chế biến, bảo tồn nguồn gen... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc nghiên cứu, ứng dụng KHCN vào nông nghiệp ở Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, chưa theo kịp với trình độ phát triển của thế giới, đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải kịp thời đưa ra những giải pháp để giải quyết những khó khăn còn tồn đọng nhằm phát triển nông nghiệp nước ta theo hướng hiện đại, bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59839
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.67 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.