Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59902
Title: Xung đột và quản lý xung đột trong hoạt động y tế ở Việt Nam
Authors: Đỗ, Văn Quân
Nguyễn, Trọng Tuân
Keywords: Quản lý xung đột
Hoạt động y tế ở Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận chính trị;Số 04 .- Tr.102-108
Abstract: Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, các xung đột trong hoạt động y tế ở Việt Nam đang có xu hướng gia tăng và để lại những hệ quả xã hội tiêu cực. Xem xét dưới góc độ lý thuyết xung đột xã hội có thể thấy một số biểu hiện xung đột trong hoạt động ty tế ở Việt Nam hiện nay là: xung đột giữa bảo hiểm y tế, bệnh nhân và bác sỹ; xung đột giữa các cấp lãnh đạo và các y bác sỹ, nhân viên y tế; xung đột trong tính chất công việc của hoạt động y tế; xung đột giữa bác sỹ và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân... Để quản lý tốt các xung đột góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động y tế cần kiểm soát, điều chỉnh xung đột hướng đến giảm thiểu các tác động tiêu cực và thúc đẩy làm gia tăng các tác động tích cực có lợi trong lĩnh vực y tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59902
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.08 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.