Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59951
Title: Kinh nghiệm của Trung Quốc trong phát triển khu công nghiệp sinh thái và bài học cho Việt Nam
Authors: Huỳnh, Phúc Nguyên Thịnh
Keywords: Khu công nghiệp sinh thái
Kinh tế tuần hoàn
Phát triển bền vững
Trung Quốc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 05 .- Tr.15-26
Abstract: Trung Quốc bắt đầu thí điểm phát triển các khu công nghiệp sinh thái từ khi bước sang thế kỷ XXI. Đây là một biện pháp cụ thể để phát triển nền kinh tế hài hòa và bền vững của nước này. Sau gần hai mươi năm, chương trình phát triển khu công nghiệp sinh thái của Trung Quốc đã thu được một số thành công, song cũng còn không ít hạn chế, tồn tại. Kinh nghiệm thực tiễn của Trung Quốc cung cấp cho Việt Nam những bài học sau đây: (i) kết hợp khéo léo, linh hoạt và hài hòa giữa hai yếu tố kinh tế và môi trường; (ii) có sự tham gia đông đảo của các bộ, ngành dưới sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ hoặc ban chỉ đạo liên ngành; (iii) nhanh chóng phát triển nguồn nhân lực quản lý và kỹ thuật cho chương trình phát triển các khu công nghiệp sinh thái; (iv) xây dựng bộ tiêu chuẩn, tiêu chí khu công nghiệp sinh thái và tham gia khu công nghiệp sinh thái thật sự khoa học, phù hợp với thực tiễn và phổ biến có hiệu quả bộ tiêu chuẩn, tiêu chí này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59951
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.