Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60084
Title: Nghiên cứu tác động của lạm phát tới mức sống của các nhóm dân cư Việt Nam giai đoạn 2008-2016
Authors: Vũ, Huyền Trang
Keywords: Nghiên cứu tác động của lạm phát
Tới mức sống của các nhóm dân cư Việt Nam giai đoạn 2008-2016
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 11 .- Tr.21-24
Abstract: Dựa trên Kết quả khảo sát Mức sống dân cư Việt Nam năm 2016 và chỉ số lạm phát giai đoạn 2008-2016 được Tổng cục Thống kê công bố, bài viết đánh giá tác động của lạm phát tới mức sống của các nhóm dân cư Việt Nam trong giai đoạn này dựa trên các chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người, chi tiêu bình quân đầu người theo giá hiện hành và cơ cấu chi tiêu khi lạm phát thay đổi. Từ đó, bài viết đề xuất một số khuyến nghị nhằm hạn chế tác động của lạm phát tới mức sống của các nhóm dân cư Việt Nam trong thời gian tới (Bài viết sử dụng cách viết số thập phân theo chuẩn quốc tế).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60084
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.9 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.