Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60089
Title: Kế toán quản trị trong ngân hàng: Thực trạng và giải pháp
Authors: Phạm, Thị Thu Hoài
Tô, Thị Vân Anh
Keywords: Kế toán quản trị trong ngân hàng
Thực trạng và giải pháp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 11 .- Tr.35-37
Abstract: Kế toán quản trị (KTQT) ngân hàng là quá trình xác định, đo lường, tổng hợp, phân tích, soạn thảo, giải thích và thông báo các thông tin tài chính và phi tài chính cho lãnh đạo ngân hàng để lập kế hoạch, đánh giá và kiểm tra nội bộ ngân hàng đảm bảo việc sử dụng đúng đắn, có trách nhiệm đối với tài nguyên ngân hàng. Với đặc thù là tổ chức kinh doanh “tiền ”, có độ rủi ro cao và mức độ ảnh hưởng lớn, thì tại các ngân hàng, vấn đề quản trị lại càng có ý nghĩa hơn, nhất là đối với một nước đang phát triển như Việt Nam. Bởi, một ngân hàng yếu kém trong quản trị sẽ không chỉ gây tổn thất cho chính ngân hàng đó, mà còn tạo nên những rủi ro nhất định mang tính dây chuyền cho các đơn vị khác và ngược lại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60089
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.38 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.