Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60099
Title: Chính sách quản lý phát triển không gian công cộng tại Việt Nam tồn tại, hạn chế và khuyến nghị
Authors: Nguyễn, Hồng Hạnh
Keywords: Chính sách quản lý phát triển
Không gian công cộng
Việt Nam
Tồn tại
Hạn chế
Khuyến nghị
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Người xây dựng;Số 01+02 .- Tr.22-26
Abstract: Đặc tính của một thành phố được xây dựng trên cơ sở nào? Chính là không gian công cộng. Không gian công cộng chứ không phải là không gian của một cá nhân nào. Giá trị củạ không gian công cộng nằm ở chỗ nó có ảnh hưởng tốt tới giá trị của không gian riêng tư. Chúng ta nên tạo điều kiện để cho mọi người thấy rằng không gian công cộng là tài sản của tất cả mọi người, của cả thành phố [1]. Từ những yêu cầu của thực tế đời sống đô thị và các quan điểm về không gian công cộng hiện nay trên thế giới và Việt Nam, rất cần thiết rà soát, đánh giá những công cụ quản lý để các không gian công cộng thực sự mang lại những giá trị cho cuộc sống người dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60099
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.04 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.