Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60380
Title: Các nhân tố tác động đến ý định khởi nghiệp của người dân TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Authors: Phan, Anh Tú
Võ, Thị Ngoan
Keywords: Y định khởi nghiệp
Người dân
Kiên Giang
Tác động
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 15 .- Tr.67-70
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của 165 người dân đăng sinh sống tại TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Mở rộng lý thuyết hành vi kế hoạch (TPB) của Ajzen (1991), kết quả nghiên cứu phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy đa biến cho thấy, có 5 nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của người dân, bao gồm: (1) Khả năng chịu đựng sự mơ hồ; (2) Liên kết mạnh; (3) Tính tự chủ; (4) Nhu cầu thành đạt; và (5) Tính sáng tạo. Kết quả nghiên cứu, một mặt, cung cấp thêm dữ liệu thực chứng, mặt khác, đề xuất một số hàm ý về giải pháp thúc đẩy hoạt động khỏi nghiệp và tinh thần khởi nghiệp của người dân,
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/60380
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.24 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.